دانشگاه مازندران

Web Client
 Register / ثبت نامراهنما ثبت نام / Registration guide
ارتباط با ما / Contact us

info@umail.umz.ac.ir


کلیه افرادی که ایمیل دانشگاهی آنها با دامنه mail.umz.ac.ir یا stu.umz.ac.ir می باشد برای استفاده از آن باید به سایت mail.umz.ac.ir مراجعه نمایند.